BOUWPUNT DE WITTE
BOUWPUNT DE WITTE

Verkoopsvoorwaarden

 1. RETOURS VAN GOEDEREN. Verkochte materialen worden niet teruggenomen. In uitzonderlijke gevallen worden materialen teruggenomen, mits deze in perfecte staat terugkomen binnen 1 maand en enkel na akkoord van de directie. Een waardevermindering van 20% + eventuele kosten van transport worden toegepast.
 2. WAARBORGzakken- en pallets worden in rekening gebracht en aan dezelfde prijs terugbetaald, indien zij binnen de 3 maanden na datum levering door de klant in goede staat terugbezorgd worden. In geen geval worden deze door ons op de werf opgehaald tenzij bij gelijktijdige nieuwe leveringen op hetzelfde werfadres. Het aantal waarborgpallets wordt steeds verrekend op de verkoopfactuur.
 3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de fakturen contant betaalbaar op de zetel van Bouwpunt De Witte, netto en zonder korting. Bij facturen kleiner dan € 100 worden er € 5 ADMINISTRATIEKOSTEN aangerekend.
 4. Ingeval van NIET-BETALING op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1,5% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd. Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 20% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 75 Euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De nietbetaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Alle kosten voortvloeiend uit ingebrekestelling, dagvaarding en beslaglegging zijn ten laste van de schuldenaar. De kosten van de noodzakelijk tussenkomst van de raadsman bij ingebrekestelling worden forfaitair begroot op 60 EUR. Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling. In geval van schorsing van betaling behouden wij ons het recht voor ofwel de verkoop te vernietigen ofwel de leveringen te schorsen en in elk geval een onmiddellijke betaling te eisen der geleverde goederen.
 5. LEVERINGEN op de werf geschieden enkel langs berijdbare banen en op risico van de klant, zelfs in geval van “franco bestemming”. De goederen dienen onmiddellijk te worden gelost onder verantwoordelijkheid van en door de klant of zijn aangestelde op de werf, met behulp van onze chauffeur. Indien onze chauffeur om welke reden dan ook langer dan 15 minuten dient te wachten vooraleer te kunnen lossen zullen wij een wachttijdvergoeding van € 20/kwartier aanrekenen.
 6. Bij bestellingen die niet werden afgehaald of geleverd méér dan 1 maand na voorziene datum levering zullen STOCKAGEKOSTEN van € 15/palletplaats/maand aangerekend worden. Bij annulatie bestelling worden bijhorende kosten verhaald op de koper.
 7. De gegevens opgenomen in onze brochures, documentatie of onze website zijn geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift op bestelbon of via mail door beide partijen.
 8. De afmetingen en kleuren zijn benaderend en een afwijking van 3% min of meer is geduld, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere. Bij leveringen van bulkgoederen zijn de hoeveelheden steeds bij benadering. Meer of min worden achteraf verrekend.
 9. LEVERINGSTERMIJNEN worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen ons aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens latere verzending. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde goederen tenzij er afzegging bestaat door ons aanvaard
 10. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand voor de SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONZE VRACHTWAGENS wegens het berijden van de werf aan ondergrondse leidingen, vergaarbakken en andere onzichtbare voorwerpen alsook schade aan deksels of boordstenen en verzakkingen van opritten Onze chauffeurs hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen, is dit op verzoek en onder verantwoordelijkheid van de klant of zijn aangestelde op de werf en kan onder geen beding verhaal worden gehaald op Bouwpunt De Witte voor eventuele beschadigingen.
 11. Alle gevallen van HEIRKRACHT geven ons het recht een bestelling te vernietigen of de uitvoering ervan te verdagen
 12. In geval van NIET-OVEREENSTEMMING DER GELEVERDE GOEDEREN met de specificatie, worden de klant verzocht dadelijk bij de lossing een klacht bij de vervoerder in te dienen en de bevindingen op de leveringsbon te vermelden. Klachten zijn niet geldig indien de cliënt stemmend tekent.
 13. KLACHTEN dienen schriftelijk binnen de acht dagen medegedeeld worden Ieder vastgesteld gebrek aan onze leveringen kan niet verder reiken dan het gewoonweg vervangen der geleverde materialen. De te vervangen stukken blijven onze eigendom.
 14. De verkopende partij behoudt het RECHT OP DE EIGENDOM van de koopwaar, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de algehele betaling van de factuur en gebeurlijke bijkomende onkosten.
 15. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd en in geval van bevoegdheid, het Vredegerecht, Wetteren.
 16. VERGLAASDE VLOERTEGELS worden verkocht zonder waarborg tegen het mat worden en afsplijten van de glazuurlaag, daar waar ze intens belopen worden, hetgeen eigen is aan glazuurlagen op gebakken produkten. Foto’s zijn benaderend en kunnen nooit als referentie gebruikt worden.
 17. ACTIEPARTIJEN, LOTEN 2DE KEUS, MX, 1A EN HANDELSKEUS worden steeds verkocht in de staat gekend door de koper en enkel zolang de voorraad strekt.
 18. Eénmalige actiepartijen met laagste prijsgarantie gelden enkel bij vergelijking met een Belgische handelaar in bouwmaterialen in normaal assortiment
 19. Een breukpercentage van 3% wordt als aanvaardbaar beschouwd op bouwmaterialen.
 20. Al onze prijzen zijn exclusief btw. Prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en aanpassingen. De klant/consument beschikt over 14 dagen de tijd na het sluiten van de overeenkomst of na het leveren van de goederen om de overeenkomst te ontbinden onder strikte voorwaarden.
 21. De verkoopsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan handelaren en niet-handelaars, zelfs bij niet ondertekening van de bestelbon.